Ross Care

Ross Care Attends AgeUK event on Falls Prevention

Ross Care yn mynychu digwyddiad AgeUK ar Atal Cwympiadau

Mynychodd cynrychiolwyr o Ross Care ddigwyddiad gan AgeUK yn ddiweddar i siarad am atal codymau. Anelwyd y digwyddiad at boblogaeth leol Tameside ac roedd nifer dda yn bresennol. Gwnaethom gyfarfod â phobl a oedd â phryderon ynghylch cwympo a dangos offer iddynt. Roedd yn wych cyfarfod â phobl y gallem eu cynghori a'u helpu. Mae'r tîm yn Ross Care yn frwd dros ymwneud â'u cymunedau lleol ac yn edrych ymlaen at fwy o ddigwyddiadau cymunedol.

 

Beth allwch chi ei wneud i helpu i atal cwympiadau

 

Yn ôl y GIG, bydd tua 1 o bob 3 oedolyn dros 65 oed sy’n byw gartref yn cael o leiaf un cwymp y flwyddyn, a bydd tua hanner o’r rhain yn cwympo’n amlach.

 

Gall ofn cwympo a pheidio â chael ffrindiau neu aelodau o'r teulu gerllaw effeithio'n sylweddol ar hyder. Gall hyn arwain at gyfyngu ar yr hyn y byddech fel arfer yn ei wneud a chyfyngu ar eich mwynhad o fywyd o ddydd i ddydd.

Argymhellir mesurau ataliol bob amser, ac mae gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) rai awgrymiadau gwych isod ar gyfer osgoi ac ymdrin â chwymp:

 

Osgoi cwymp:

 • Osgoi gadael eitemau ar y grisiau - gallant ddod yn berygl baglu
 • Sicrhau bod grisiau'n cael eu cynnal a'u cadw'n ofalus - dylid trwsio neu dynnu carped sydd wedi'i ddifrodi neu wedi treulio
 • Ceisiwch osgoi patrymau carped ailadroddus a allai greu canfyddiad ffug i'r rhai â golwg gwael
 • Dylai landin, grisiau a chynteddau gael eu goleuo'n dda gyda switshis golau dwy ffordd
 • Sicrhewch fod banisters yn gadarn. Mae gosod dwy ganllaw hawdd gafael yn rhoi mwy o sefydlogrwydd.

 

Codi nôl ar ôl codwm:

 • Peidiwch â chynhyrfu - mae'n debyg y byddwch chi'n teimlo ychydig o sioc ac ysgwyd ond ceisiwch beidio â chynhyrfu
 • Os na chaiff ei anafu, chwiliwch am rywbeth i ddal gafael ynddo a rhywbeth meddal i'w roi o dan y pengliniau
 • Daliwch wrthrych cadarn i'w gynnal a rhowch wrthrych meddal o dan y pengliniau; rhowch un droed yn fflat ar y llawr, gyda'r pen-glin wedi'i blygu o flaen y corff
 • Pwyso ymlaen gan roi pwysau ar y dwylo a'r traed nes ei bod yn bosibl gosod troed arall wrth ymyl yr un ar y llawr
 • Eisteddwch a gorffwyswch am gyfnod byr.

 

Beth i'w wneud os ydych wedi cwympo:

 • Ceisiwch fod yn gyfforddus nes bod help yn cyrraedd
 • Cadwch yn gynnes, gan ddechrau gyda'r traed a'r coesau
 • Mae'n anghyfforddus cadw'n llonydd am unrhyw gyfnod o amser a gall hyn arwain at broblemau pwysau. Mae symud safle bob hanner awr a symud traed yn helpu'r cylchrediad ac yn gwella cysur.

Ychwanegu sylw

* Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn eu harddangos.

Bar ochr