Ross Care

Ross Care take part in Councils Electric Vehicle Clean Air Scheme

Mae Ross Care yn cymryd rhan yng Nghynllun Aer Glân Cerbydau Trydan y Cyngor

Cynhaliodd Cyngor Sheffield, gyda chefnogaeth Highways England, gynllun peilot i gefnogi busnesau lleol i gynllunio sut y gellir integreiddio Cerbydau Trydan yn eu fflydoedd. Y nod yw cefnogi camau gweithredu i leihau llygredd aer o gerbydau diesel yn Sheffield a'r cyffiniau. Mae cerbydau masnachol ysgafn fel faniau yn cyfrif am 13% yn unig o gerbydau ar y ffordd, ond maent yn cyfrannu at dros chwarter yr allyriadau yn Sheffield.

Mae Ross Care wedi ymrwymo i amrywiaeth o bractisau i leihau ei ôl troed carbon, felly roedd yn awyddus i gymryd rhan yn y fenter a darganfod sut y gallai lywio practisau wrth symud ymlaen. Roedd hyn ar ffurf treial dau fis o Nissan Acenta. Byddai’r benthyciad tymor byr hwn yn rhoi’r cyfle i Ross archwilio amrywiaeth o bynciau gan gynnwys manteision Trydan, profi’r defnydd o rwydweithiau gwefrydd EV, cael gwell dealltwriaeth o’r ystod o Faniau Trydan a sut mae hyn yn cyd-fynd â’i fusnes.

Defnyddiwyd y cerbyd yn bennaf, gan yr Uwch Beiriannydd Neil Baker. “Cawsom argraff fawr iawn ar y cerbyd ac fe wnaethom elwa llawer o'r profiad. Mae'r dewis yn wych ar gyfer rhediadau lleol o amgylch y ddinas ac mae'r profiad gyrru, hyd yn oed ar strydoedd bryniog Sheffield, wedi bod yn ardderchog. Roedd hefyd yn llawn ‘mod cons’, gyda seddi cynnes yn cael eu croesawu’n arbennig yn ystod y gaeaf! Fodd bynnag, cafodd y defnydd o'r gwresogydd effaith nodedig ar yr ystod. Ar ôl arbrofi gyda sawl opsiwn, daethom o hyd i le gwych ar gyfer ei ddefnyddio yn ein gweithrediadau. Ar gyfer danfoniadau cadair olwyn lle mae capasiti yn bwysig, roedd y cyfyngiadau yn fwy amlwg. Fodd bynnag, roedd yn ddelfrydol ar gyfer ein gwasanaeth atgyweirio wrth i ni ymweld â chynnal cadeiriau olwyn Defnyddwyr Gwasanaeth o amgylch y ddinas yn eu cartrefi. Mae hyn wedi bod yn wych gan ei fod yn lleihau'r allyriadau o amgylch y ddinas lle mae'r lefel uchaf o bryder, tra hefyd yn lleihau ein costau rhedeg ar gyfer y math hwn o waith.'


Cyfarfu Justine Long, Rheolwr Fflyd Grŵp â'r cwmni lleol. tîm i ymchwilio i ganfyddiadau'r treial. ‘Mae gennym ddyheadau cryf i sicrhau’r effeithlonrwydd mwyaf a llai o allyriadau i’n fflyd drwy ddefnyddio fflyd faniau cerbydau trydan. Mae ein treialon yn dangos bod pocedi lle bydd LCVs canolig eu maint yn gweithio i'r busnes a fydd yn ffocws i'n fflyd cerbydau trydan cynyddol. Ar gyfer faniau panel mawr, er bod rhai atebion da i newid i drydan, nid yw'r seilwaith gwefru sydd ar gael a chyfanswm cost perchnogaeth yn ddigon cystadleuol ar hyn o bryd i'w fabwysiadu ar raddfa fawr. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod yn rhagweithiol wrth chwilio am arloesiadau fel hyn i leihau ein heffaith amgylcheddol.’

Yn dilyn hynny, mae Tîm Sheffield yn cynnal treial o Peugeot Expert trydan sy’n eiddo i’r cwmni, sy’n cynnig capasiti ychwanegol.

Ychwanegu sylw

* Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn eu harddangos.

Bar ochr